Dịch vụ tư vấn
Văn bản pháp luật
Liên kết web
Tags: 01/2014/NĐ-CP, 01/2014/NQ-HĐND, 01/2014/TT-BGTVT, 01/2014/TT-BTTTT, 02/2014/QĐ-UBND, 03/2014/QĐ-TTg, 04/2014/QĐ-TTg, 04/2014/QĐ-UBND, 04/2014/TT-BXD, 05/2014/CT-UBND , 05/2014/QĐ-UBND, 06/2014/QĐ-UBND, 08/2014/QĐ-UBND, 08/2014/TCHQ-TXNK , 09/2014/VBHN-BCT, 10/2014/TT-BTC, 10081/2014/TCHQ-TXNK , 1012/2014/QĐ-LĐTBXH, 1012/2014/TCHQ-TXNK , 10210/2014/TCHQ-TXNK, 10220/2014/TCHQ-TXNK , 10236/2014/TCHQ-TXNK , 10429/2014/TCHQ-TXNK , 10434/2014/TCHQ-TXNK , 10455/2014/TCHQ-TXNK , 10461/2014/TCHQ-TXNK, 10539/2014/TCHQ-TXNK , 10625/2014/TCHQ-TXNK , 10672/2014/TCHQ-GSQL, 1074/2014/QĐ-UBND , 10754/2014/TCHQ-TXNK , 10795/2014/TCHQ-TXNK, 10928/2014/TCHQ-TXNK, 11/2014/QĐ-UBND, 11352/2014/BTC-TCHQ , 11444/2014/TCHQ-TXNK, 11476/2014/TCHQ-TXNK, 11526/2014/TCHQ-GSQL, 11604/2014/BTC-TCT, 11613/2014/BTC-TCT , 11618/2014/TCHQ-TXNK, 11623/2014/BTC-TCT , 1168a/2014/VPCP-TTĐT , 11728/2014/TCHQ-TXNK , 11802/2014/BTC-TCHQ, 1189/2014/GSQL-GQ3, 119/2014/TT- BTC, 12/2014/QĐ-UBND, 12059/2014/TCHQ-TXNK, 12074/2014/BTC-TCT, 12080/2014/BTC-TCHQ , 12114/2014/BTC-CST , 12488/2014/BTC-CST , 125/2014/NQ-HĐND17, 12838/2014/TCHQ-TXNK , 12839/2014/TCHQ-TXNK, 12854/2014/TCHQ-TXNK, 1299/2014/QĐ-TTg , 1331/2014/TCHQ-TXNK , 135/2014/QĐ-UBND , 1357/2014/QĐ-UBND , 13611/2014/BTC-TCHQ, 13873/2014/TCHQ-TXNK, 147/2014/QĐ-UBND, 15510/BTC-TCT, 1626/2014/QLCL-CL1, 164/LĐTBXH-BĐG, 16594/2014/BTC-TCT, 181/2014/TLĐ, 182/LĐTBXH-BVCSTE, 20/2014/QĐ-UBND, 20/2014/TT-BLĐTBXH, 2046/2014/TTCP-V.III , 21/2014/TT-BLĐTBXH, 222/2014/QĐ-UBND-HC , 2286/2014/TNXK-PL , 23/05/2014., 230/2014/QĐ-UBND , 24/2014/CT-TTg , 24/2014/QĐ-UBND, 2433/2014/QĐ-UBND, 2544/2014/QĐ-TCHQ, 2581/2014/QĐ-UBND , 26/2014/QĐ-BHXH , 26/2014/QĐ-UBND, 2623/2014/TXNK-PL, 2625/2014/TXNK-PL, 28/2014/TB-VPCP, 297/2014/QĐ-UBND, 3023/2014/TB-BLĐTBXH , 306/2014/QĐ-BXD, 308/2014/QĐ-BXD, 309/2014/QĐ-BXD, 3319/2014/TCT-CS, 3321/2014/TCT-CS, 3334/2014/TCT-CS , 3362/2014/TCT-CS, 3368/2014/TCT-KK , 3369/2014/TCT-HTQT , 3370/2014/TCT-TNCN, 3393/2014/TCT-CS, 3410/2014/TCT-DNL , 3426/2014/TCT-KK , 3427/2014/TCT-KK , 3428/2014/TCT-KK, 3429/2014/LĐTBXH-VL, 347/2014/TB-VPCP , 3497/2014/TCT-KK , 3500/2014/TCT-TNCN , 3511/2014/TCT-CS, 3512/2014/TCT-CS, 3519/2014/TCT-CS , 3527/2014/TCT-CS , 3530/2014/TCT-CS, 3611/2014/TCT-DNL , 3618/2014/BCT-XNK, 362/2014/QĐ-TTg , 3627/2014/TCT-TNCN , 3683/2014/TCT-CS, 3773/2014/TCT-CS , 3775/2014/TCT-CS , 3776/2014/TCT-CS , 3848/2014/TCT-CS , 39/2014/TT-BTC, 391/2014/QĐ-UBND, 4151/2014/TCT – CS , 422/2014/QĐ-UBND , 4277/2014/TCT-CS, 4389/TCT-CS, 46/2014/QĐ-UBND, 4621/2014/TCT-DNL, 46606/2014/CT-HTr, 4685/2014/TCT-CS , 4693/2014/TCT-TNCN , 47/2014/QĐ-UBND, 4716/2014/TCT-CS, 4743/2014/TCT-KK , 4759/2014/TCT-TNCN, 4875/TCT-CS, 48841/2014/CT-HTr, 495/2014/QĐ-UBND, 52/2014/KH-UBND , 520/2014/BTC-TCHQ , 531/2014/QĐ-UBND, 54041/2014/CT-HTr, 5519/TCT-DNL , 583/2014/QĐ-UBND , 603/2014/QĐ-TTg , 62/2014/NQ-CP , 62/2014/QĐ-UBND , 6311/2014/VPCP-KGVX , 64/2014/QĐ-UBND, 66/2014/NQ-HĐND, 66/2014/QH13, 661/2014/QĐ-UBND, 6614/2014/VPCP-KTTH, 6671/2014/VPCP-KTTH , 6765/2014/VPCP-KTTH , 6828/2014/VPCP-KTTH , 6839/2014/VPCP-KGVX , 6857/2014/VPCP-KTTH , 690/2014/QĐ-UBND , 6913/2014/VPCP-KTTH , 71/2014/QH13 , 716/2014/QĐ-UBND, 7521/2014/VPCP-KTTH, 7771/2014/VPCP-QHQT, 78/2014/TT-BTC, 791/2014/QĐ-UBND, 807/2014/QĐ-UBND, 89/2013/TT-BTC, 92/2014/QĐ-UBND, 95/2014/QĐ-UBND, 9722/TCHQ-TXNK , 9745/TCHQ-TXNK , 9966/TCHQ-TXNK , 9967/TCHQ-TXNK, 9969/TCHQ-TXNK , bán ra có quy định mới, bổ sung, cá nhân có tài sản cho thuê, Cảng hàng không có phải in liên 1 hóa đơn, chế độ lao động, chế tác vàng bạc, chứng từ, Công văn số 3784/TCT-CS, đá quý, dao tao ke toan tai DN, đất, địa chỉ, địa chỉ người mua hàng, dịch vụ cho thuê tài chính, dịch vụ mua vào, dịch vụ xuất khẩu, giảm, gửi thông báo và báo cáo, hàng hóa, hóa đơn kê khai thuế GTGT, HTX nộp thuế GTGT, kê khai, khai thuế GTGT, mã số thuế, nhập khẩu ủy thác hàng hóa, nội quy, nộp thuế , nước ngoài trả lại, QCVN 18:2014/BXD, QCVN83:2014/BTTTT , quà tặng, quà tặng là bất động sản, quy chế lao động, thủ tục, tiền công, tu van luat, ủy thác, viết tắt tên, 02/2014/CT-UBND , 02/2014/NQ-HĐND, 05/2014/TT-NHNN , 06/2014/QĐ-UBND , 07/2014/QĐ-UBND, 10/2014/CT-UBND, 10/2014/TT-BTC, 10431/2014/TCHQ-TXNK , 10432/2014/TCHQ-TXNK , 10478/2014/TCHQ-TXNK , 10490/2014/TCHQ-TXNK , 10546/2014/TCHQ-TXNK , 10547/2014/TCHQ-TXNK , 10574/2014/TCHQ-TXNK, 10613/2014/TCHQ-TXNK , 10674/2014/TCHQ-GSQL, 10790/2014/TCHQ-TXNK , 10796/2014/TCHQ-TXNK , 10807/2014/TCHQ-GSQL, 10817/2014/TCHQ-TXNK, 10931/2014/TCHQ-TXNK , 10934/2014/TCHQ-TXNK , 11/2014/NQ-CP , 11050/2014/TCHQ-TXNK , 11051/2014/TCHQ-TXNK, 11375/2014/TCHQ-TXNK, 11383/2014/TCHQ-TXNK, 11422/2014/TCHQ-TXNK, 11430/2014/TCHQ-TXNK, 11463/2014/TCHQ-TXNK , 11479/2014/TCHQ-TXNK, 11480/2014/TCHQ-TXNK , 11504/2014/TCHQ-TXNK , 11515/2014/TCHQ-TXNK , 11529/2014TCHQ-TXNK , 11593/2014/TCHQ-TXNK, 11609/2014/TCHQ-TXNK , 11631/2014/TCHQ-QLRR, 11640/2014/TCHQ-TXNK , 1171/2014/GSQL-GQ3 , 1172/2014/GSQL-GQ3 , 11724/2014/TCHQ-TXNK, 11752/2014/TCHQ-TXNK, 11784/2014/TCHQ-TXNK, 11803/2014/BTC-TCHQ , 11806/2014/TCHQ-VP, 11824/2014/BTC-TCHQ, 11838/2014/TCHQ-TXNK, 1186/2014/QĐ-UBND, 1189/2014/VPCP-KTGVX, 12/2014/QĐ-UBND , 12024/2014/BTC-TCT, 12060/2014/TCHQ-TXNK, 12082/2014/TCHQ-TXNK, 12495/2014/BTC-TCT, 125/2014/QĐ-TTg , 1251/2014/GSQL-GQ1 , 12745/2014/TCHQ-TXNK, 12802/2014/TCHQ-TXNK , 12853/2014/BTC-TCHQ, 12861/2014/TCHQ-TXNK , 12898/2014/TCT- CS, 13002/2014/BTC-TCT , 13035/2014/BTC-CST, 13062/2014/BTC-CST, 1317/2014/GSQL-GQ1, 13202/2014/BTC-CST , 134/2014/TT-BTC , 13526/2014/BTC-CST, 13868/2014/BTC-TCT , 13900/2014/TCHQ-TXNK, 13906/2014/BTC-TCT , 13911/2014/TCHQ-TXNK, 13918/2014/TCHQ-TXNK , 13920/2014/TCHQ-TXNK, 13924/2014/TCHQ-TXNK, 13967/2014/TCHQ-GSQL, 1397/2014/GSQL-GQ3, 13978/2014/TCHQ-TXNK, 14015/2014/BTC-TCHQ, 146/2014/TT-BTC , 14891/2014/BTC-TCT, 14949/2014/BTC-TCHQ, 14959/2014/BTC-CST, 151/2014/TT-BTC, 15511/2014/BTC-TCT, 16/2014/QĐ-UBND, 160/2014/QĐ-UBND, 16855/2014/BTC-TCT, 17/2014/QĐ-UBND, 1720/TCT-DNL ngày 05/14/2014, 17526/BTC-TCT, 1770/2014/QĐ-UBND, 17709/BTC-TCT, 1795/TCT-KK ngày 05/16/2014, 17968/BTC-TCT , 1804/TCT-CS ngày 19/05/2014, 1829/TCT-CS, 1858/TCT- CS, 1865/2014/QĐ-UBND , 1880/TCT- TNCN, 1882/TCT- CS, 1889/2014/QĐ-BTC, 1892/TCT- DNL, 19/2014/TT-BLĐTBXH , 19/2014/TT-NHNN , 1905/TCT- TNCN, 1909/2014/QĐ-UBND, 1913/TCT- CS , 1972/TCT- CS , 20/2014/QĐ-UBND , 2041/TCT- DNL, 21/2014/QĐ-UBND, 21/CT-TTg , 2145/2014/BXD-KTXD, 22/2014/CT-UBND , 228/2009/TT-BTC, 2283/2014/TNXK-QLN, 23/2014/CT-TTg , 23/2014/QĐ-UBND, 2370/2014/TXNK-PL , 2428/2014/TXNK-CS , 2437/2014/QĐ-BTC, 2439/2014/QĐ-UBND, 2503/2014/TXNK-TG , 2559/2014/BHXH-CST , 26/2014/NQ-CP , 26/2014/QĐ-UBND, 2666/UBND-KTTC, 272/2014/QĐ-UBND, 2736/2014/TXNK-PL, 2795/2014/BTC-TCHQ, 307/2014/QĐ-BXD, 3317/2014/TCT-CS, 3331/2014/TCT-TNCN , 3337/2014/TCT-KK, 3361/2014/TCT-CS , 3417/2014/TCT-DNL , 3429/2014/LĐTBXH-VL, 3429/2014/TCT-KK , 3430/2014/TCT-KK, 344/2014/TB-VPCP , 3483/2014/LĐTBXH-LĐTL , 3498/2014/TCT-KK , 3499/2014/TCT-DNL, 3502/2014/TCT-CS , 3507/2014/TCT-CS, 3509/2014/TCT-CS , 3525/2014/TCT-CS , 3528/2014/TCT-KK , 3529/2014/TCT-CS , 3556/2014/LĐTBXH-LĐTL, 3609 /2014/TCT - CS, 3619/2014/TCT-CS , 3664/2014/QĐ-BNN-TCTS, 3689/2014/TCT-KK, 3694/2014/LĐTBXH-LĐTL, 3695/2014/LĐTBXH-LĐTL, 37/2014/QĐ-UBND, 3771/2014/TCT-CS , 3789/2014/TCT-CC, 379/2014/QĐ-UBND , 380/2014/QĐ-UBND, 3998/TCT-KK năm 2014 , 40/2014/QĐ-UBND, 4002/2014/TCT-CS, 4005/2014/TCT- CS, 4150/2014/BTC-TCT, 4170/2014/TCT – CS, 42/2014/QĐ-UBND, 42/2014/TT-BTC, 4207/2014/TCT-CS , 4210/2014/TCT – CS, 4224/2014/TCT-CS, 4248/2014/TCT-CS, 4262/2014/TCT-CS , 4280/2014/TCT-CS , 4281/2014/TCT-KK, 4310/2014/TCT-DNL, 4357/2014/TCT-CS , 4372/2014/QĐ-UBND, 4375/2014/TCT-CS, 4424/2014/TCT-CS, 4455/2014/TCT-CS, 4478/2014/TCT-CS, 4482/2014/TCT-CS, 4488/2014/TCT-CS, 4499/2014/TCT-CS, 4568/2014/TCT-TNCN, 4581/2014/TCT-CS, 4587/2014/QĐ-UBND, 4615/2014/TCT-CS, 4617/2014/TCT-CS, 4622/2014/TCT-DNL, 4627/2014/TCT-CS, 4638/2014/TCT-CS , 4645/2014/TCT-CS, 4676/2014/TCT-CS, 4678/2014/TCT-CS, 4688/2014/TCT-KK , 4690/2014/TCT-CS, 47/2014/QĐ-UBND , 4734/2014/TCT-CS, 4735/2014/TCT-KK, 4736/2014/TCT-CS, 4743/2014/QĐ-UBND, 4744/2014/TCT-KK, 4841/2014/TCT-CS , 487/2014/TCHQ-TXNK, 48838/2014/CT-HTr , 48840/2014/CT-HTr , 49/2014/QĐ-UBND, 49/2014/QH13 , 5005/2014/TCT-CS, 5036/2014/TCT-KK, 504/2014/QĐ-UBND , 51/2014/QĐ-TTg, 5385/TCT-TNCN, 54013/2014/CT-HTr , 54014/2014/CT-HTr , 54015/2014/CT-HTr, 54028/2014/CT-HTr, 54031/2014/CT-HTr, 54034/2014/CT-HTr, 5411/TCT-TNCN , 5455/TCT-CS , 5463/TCT-CS, 5494/TCT-HTQT , 5499/TCT-CS, 5537/TCT-KK, 56/2014/QĐ-UBND, 59/2014/QĐ-UBND, 63/2014/QĐ-UBND, 647/2014/QĐ-UBND, 65/2014/QH13, 65/2014/TCT-CS , 656/2014/QĐ-UBND , 678/2014/QĐ-UBND , 68/2014/QH13, 700/2014/QĐ-UBND , 701/2014/QĐ-UBND , 71/2014/QĐ-UBND, 7102/2014/VPCP-KTTH, 720/2014/QĐ-UBND , 7262/2014/VPCP-KTTH , 7327/2014/VPCP-KTTH , 7627/2014/VPCP-KTTH, 767/2014/QĐ-BTC , 78/2014/QĐ-UBND, 807/2014/QĐ-UBND, 875/2014/QĐ-UBND, 91/2014/NĐ-CP, 9729/TCHQ-TXNK , áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thông báo, Bảng kê hàng hóa, Bảng kê hóa đơn, bảng lương, bao cao thue hang thang, báo cáo thuế hàng tháng, bảo hiểm xã hội, bao lanh bang gia tri quyen su dung dat, BHXH, BHYT, cá nhân nước ngoài, chế độ đối với người lao động, chi nhánh của Ngân hàng, chi trả trợ cấp thôi việc, chính sách thuế đối với tài sản đảm bảo là bất động sản khi chuyển nhượng, chính sách thuế TNCN, chính sách thuế TNDN, cho thuê tài chính, chưa gạch chéo, chứng từ, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi MST của CN theo MST của Hội sở chính, chuyển nhượng, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng căn hộ, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơm dừa nạo sấy, công trình xây dựng, cong ty dich vu ke toan, công ty TNHH có hóa đơn mua vào, Công văn 11250/2014/TCHQ-TXNK, Công văn 3432/LĐTBXH-LĐTL, Công văn 3747/TCT-CS, Công văn 3846/TCT-CS, Công văn 3995/2014/TCT-KK, Công văn 3997/2014/TCT-DNL, Công văn 4254/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế TNDN, Công văn số 12571/BTC-TCT, Công văn số 3655/TCT-CS, Công văn số 3671/TCT-CS, Công văn số 3677/TCT-CS , Công văn số 3682/TCT-CS, Công văn số 3748/TCT-CS, Công văn số 3749/TCT-CS, Công văn số 3768/TCT-CS, Công văn số 3773/TCT-CS, Công văn số 3777/TCT-CS, Công văn số 3801/TCT-CS, Công văn số 3816/TCT-TNCN, đã xuất khẩu, dai dien doanh nghiep quyet toan thue, đại lý, đăng ký bảo hiểm, dang ky nhan hieu, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký tự nguyện, Dịch vụ báo cáo thuế, dich vu doi no, dich vu ke toan, dịch vụ kế toán, dich vu ke toan quan 4, dich vu ke toan quan 7, dich vu ke toan tron goi, dich vu quyet toan thue, dịch vụ quyết toán thuế, dichvuketoan.vn, DN, đòa tạo cán bộ, đơn phương chấm dứt , dự án đầu tư trước 01/01/2014, được sửa đổi, ghi thiếu, giải quyết các tranh chấp lao động, giai the doanh nghiep, Giấy cam kết đất ở , GIấy cam kết nhà ơ, giay uy quyen quan ly nha, GTGT đầu vỏ tôm sơ chế làm sạch, GTGT mặt hàng thù nhồi bông, GTGT mua cà phê nguyên liệu, Hải quan, hàng hóa xuất khẩu, hành vi trốn thuế, HĐ đại diện, HĐ nghiên cứu thiết kế, HĐ phân phối, HĐ ủy quyền, HĐ vận chuyển hàng hóa, Hiệp định, hộ, hộ gia đình, ho so dang ky kinh doanh, Hồ sơ đăng ký kinh doanh, Hồ sơ khai thuế GTGT, hồ sơ thuế ban đầu, Hóa đơn, Hóa đơn bên bán đã lập và giao , Hóa đơn chứng từ , hóa đơn có nhất thiết ghi đơn vị tính, hóa đơn của người mua, hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu, hoàn thuế GTGT, hoạt động không tính thuế, hợp đồng, hop dong bao lanh bang gia tri quyen su dung dat, Hợp đồng cho thuê kho bãi, Hợp đồng cho thuê nhà xưởng, Hợp đồng cung cấp hàng hóa, Hop dong thue van phong, huong dan khai thue qua mang, in và xác nhận tờ khai, ình thức, kê khai, kê khai lệ phí trước bạ nhà, Kê khai thuế người nước ngoài, Kê khai thuế thuê nhà, kê khai thuế TNCN, Khai báo thuế TNCN, Khai báo VPDD nước ngoài, khai quyết toán thuế TNCN, khai thuế giá trị gia tăng đại lý , khai thuế GTGT , khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ , khai thuế TNCN, Khai thuế VP nước ngoài tại VN, khấu trừ thuế GTGT, khấu trừ tiền hỗ trợ xây dựng, khấu trừ tiền thuế GTGT, lựa chọn loại hình doanh nghiệp, Luật đầu tư công, luật doanh nghiệp 2014, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Mẫu HĐ bảo lãnh, Mẫu HĐ cầm số TS, Mẫu HĐ cho vay tiền, Mẫu HĐ chuyển giao công nghệ, Mẫu HĐ cung cấp dịch vụ bảo vệ, Mẫu HĐ đại lý, Mẫu HĐ đăng ký bản quyền, Mẫu HĐ dịch vụ đào tạo, Mẫu HĐ dịch vụ pháp lý , Mẫu HĐ dịch vụ trưng bày, Mẫu HĐ gia công, Mẫu HĐ góp vốn, Mẫu HĐ hóa đơn tự in, Mẫu HĐ hợp tác kinh doanh, Mẫu HĐ kho bãi, Mẫu HĐ Liên doanh, Mẫu HĐ mua bán tài sản, Mẫu HĐ mượn tài sản, Mẫu HĐ nghiệm thu web, Mẫu HĐ quảng cáo thương mại, Mẫu HĐ tặng cho vàng, Mẫu HĐ tặng xe ô tô, Mẫu HĐ tên miền, Mẫu HĐ tên miền quốc tế, Mẫu HĐ thành lập công ty, mẫu HĐ thuê hosting, Mẫu HĐ tư vân doanh nghiệp, Mẫu HĐ ủy thác xuất khẩu, Mẫu HĐ xuất khẩu gạo, Mau hop dong mua ban nha o, mau hop dong thanh ly hop dong thue nha, Mau hop dong thue nha, Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở, mau hop dong vay tien va the chap nha, mẫu số 01/GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT, mẫu số 01-1/LPTB, mẫu số 01-2/GTGT, mẫu số 04-1/GTGT, Mẫu thỏa thuận liên doanh, Mẫu tờ khai thuế GTGT, Miễn thuế khi chuyển nhượng, Miễn thuế TNCN, mua ban nha o, mua nông sản, Mức đóng BHXH, nganh nghe can von phap dinh, ngành nghề cần vốn pháp định, nganh nghe kinh doanh, ngày 1/3/2014, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, nghỉ kinh doanh, Nghị Quyết 63/2014/NQ- CP, người nộp thuế, người nộp thuế xuất, người nước ngoài, Nhãn hiệu, nhận thừa kế, nhập khẩu lại và bán nội địa, Nơi nộp hồ sơ khai thuế, nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế, nội quy và quy chế lao động, nộp lệ phí trước bạ nhà, nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp, nộp thuế mua bán, phạm vi xác định thu nhập chịu thuế, phân bổ nguồn thu cho ngân sách địa phương, phương pháp khấu trừ thuế , phương pháp tính thuế GTGT, PP khấu trừ , QCVN 16:2014/BXD , QCVN 75:2014/BGTVT, QCVN 76:2014/BGTVT, QCVN 79:2014/BGTVT , QCVN 81:2014/BTTTT, quà tặng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quan ly nha, quy định về lập, quỹ tín dụng nhân dân, quyền sử dụng đất, quyết toán , quyet toan thue, quyết toán thuế , quyet toan thue nam 2014, quyết toán thuế năm 2014, rách nhiệm ghi mục lục thu NSNN, sa thải, sai cả tên, sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, Số sách kế toán, số thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, soan thảo hợp đồng, Soạn thảo hợp đồng, soạn thảo nội quy, sử dụng hóa đơn, sửa đổi, tạm ngừng, tạm nộp thuế xuất nhập khẩu, tên doanh nghiệp, thang lương, thanh lap cong ty, thành lập công ty, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp, thanh ly hop dong thue nha, thay doi dang ky kinh doanh, thay doi loai hinh doanh nghiep, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi so với trước ngày 01/9/2014, thép không gỉ, thiet lap ho so thue ban dau, thỏa ước LĐ, Thời hạn nộp thuế, Thời hiệu xử phạt vi phạm, Thông tư 131/2014/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, thu tuc cap giay phep hoat dong website, thủ tục giải quyết tranh chấp, thủ tục ủy quyền, thừa kế, thuế chống bán phá giá, thuế Giá trị gia tăng, thuế GTGT, Thuế GTGT đối với mặt hàng hương liệu khử mùi , Thuế khi cho thuê nhà, thue nha, Thuế suất thuế GTGT, thue van phong, tiêu dùng nội bộ, Tiêu thức “đơn vị tính”, TNCN, TNHH" tại tiêu thức "tên người mua", tổ chức tín dụng, tranh chấp lao động, tranh chấp về lao động, trước năm 2010, trước ngày 1/9/2014, trường học và rà phá bom mìn, từ hai mươi triệu đồng, tu van, tư vấn BH thất nghiệp, tu van chinh sach thue, tu van dang ky kinh doanh, tu van dang ky so huu tri tue, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn hôn nhân gia đình, Tư vấn lao động, tu van lao dong - xa hoi, tu van luat, tư vấn luât, tư vấn luật, tư vấn luật BHXH, tư vấn ly hôn, tu van thanh lap chi nhanh, tu van thanh lap van phong dai dien, tư vấn tiền lương, tuvanluat.vn, tuyen sinh vien thuc tap, tuyển sinh viên thực tập, ướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, vi phạm đặt in hóa đơn, vi phạm khởi tạo hóa đơn điện tử, vi phạm quy định, vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in, vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn, viết sai hóa đơn, Vốn điều lệ, vốn pháp định, xác định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNCN, xử lý thuế hương cà phê , xử lý tiền chậm nộp thuế, Xử phạt, xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 
http://dichvuketoan.vn DỊCH VỤ KẾ TOÁN- KẾ TOÁN THUẾ
 - Luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh
 - Chi phí luôn thấp hơn việc thuê kế toán đủ trình độ
 - Trình độ kinh nghiệm và sự hiểu biết pháp luật kế toán viên luôn cao hơn
 - Luôn được tư vấn giải pháp tốt nhất cho khách hàng
 - Tiết kiệm không gian và thiết bị cho doanh nghiệp bạn
http://dichvuketoan.vn DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

      Công ty là cung cấp những giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất về kế toán và thuế nhằm giúp Quý Doanh Nghiệp luôn luôn nắm rõ tình hình hoạt động hiện tại và dự đoán được tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý chứng từ sổ sách, hạn chế những rủi ro cho doanh nghiệp, và quan trọng hơn hết là Ban Giám Đốc có đủ những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định đúng đắn cho sự phát triển kinh doanh cuả doanh nghiệp.

http://dichvuketoan.vn DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆPChuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại tphcm, dịch vụ tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh, dịch vụ tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh, tư vấn luật.
http://dichvuketoan.vn TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỞ HỮU TRÍ TUỆ

     Ngày nay theo xu hướng ngày càng phát triển của đất nước thì nhãn hiệu hàng hóa đóng một vai trò hết sức quan trong. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Hàng hóa ngày càng đa dạng hơn dẫn đến người tiêu dùng cần được chỉ dẫn để có thể lựa chọn chính xác sản phẩm cần chọn. Vì vậy nhãn hiệu hàng hoá là thương hiệu, là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp trên thị trường.

Với xu hướng ngày càng phát triển của đất nước. Để phù hợp trong các hoạt động kinh doanh ngày nay, nhãn hiệu hãng hoá là một phần không thể thiếu đối với các công ty. Tuy nhiên, để nhãn hiệu hàng hoá thực sự có thể giúp sản phẩm của công ty được tiêu thụ mạnh thì không phải công ty nào cũng thực hiện được. Nếu công ty có một nhãn hiệu hàng hoá uy tín, đi sâu vào tâm trí khách hàng thì công ty sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường, nhờ đó việc mở rộng thị trường hay tìm kiếm thị trường mới cũng dễ dàng hơn nhiều.

Hãy đến với chúng tôi Công ty Khánh Bình bạn sẽ có một nhãn hiệu như ý trong thời gian ngắn nhất. Mọi khó khăn của bạn sẽ được giải quyết.Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nhất định bạn sẽ hài lòng. Chúng tôi còn chuyên nhận những hồ sơ khó, hồ sơ bị trả lại. Hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi, bạn sẽ thấy sự chuyên nghiệp trong từng khâu thực hiện của chúng tôi. Hotline: (08) 3941 1888
Tin tức & Sự kiện
Bộ Tài chính trả lời về mức phí, lệ phí cấp sổ đỏ
 Lệ phí trước bạ là một khoản tiền mà người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà...
Bỉ và Mỹ đạt thỏa thuận phối hợp chống gian lận thuế
 Theo Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Bỉ Koen Geens, Bỉ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trao đổi thông tin tài chính và triển khai đạo luật "Tuân thủ thuế đối với các chủ...
Cục Thuế TP.HCM: Vướng quy định về hóa đơn
 Theo Cục Thuế TP.HCM, trong quá trình triển khai Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2014)...
Hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT
 Tổng cục Thuế nhận được một số vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT đối với DN, HTX mới thành lập từ 01/01/2014. 
Sẽ công khai danh tính người nợ thuế
 Ông Lê Văn Hải, Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ (Tổng cục Thuế) cho biết, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư về quản lý theo rủi ro, trong đó có việc...
Hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài: Sẽ mở rộng phạm vi áp dụng
 Tính đến hết tháng 2-2014 đã có 8.628 số lượt người được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) với trị giá hàng được hoàn thuế là hơn 425 tỷ đồng, tương đương với số tiền...
Thu thuế TTĐB nước ngọt không vi phạm cam kết WTO
 Đó là khẳng định của ông Ngô Hữu Lợi- Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính khi chia sẻ về đề xuất bổ sung mặt hàng nước ngọt có ga không cồn vào diện...
Từ hôm nay 1/4/2014 người nộp thuế sẽ bị phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế
 Cục Thuế Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 30/3 vẫn còn 25% cá nhân, doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ kê khai thuế. Thời hạn cuối cùng là 24h ngày 31/3, cơ quan thuế...
Nhật Bản bắt đầu tăng thuế tiêu dùng
 Chính phủ Nhật Bản ngày 1/4 đã chính thức áp dụng tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8%. Đây là lần tăng thuế tiêu dùng đầu tiên trong vòng 17 năm qua tại nước này....
Cá tra bị áp thuế cao tại Mỹ
 Ngày 1-4, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) ra thông cáo báo chí về kết quả cuối cùng thuế chống bán phá giá (CBPG) cá tra Việt Nam vào Mỹ đợt...
Thống kê Website
  • 6
  • 3678
  • 2288
  • 20704
  • 707772
  • 5015554
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59