Văn bản pháp luật
Dịch vụ tư vấn
Liên kết web
Thống kê Website
  • 5
  • 3762
  • 2288
  • 20788
  • 707856
  • 5015638
  • Kỷ lục có 3043 người đã online lúc
    03/11/2012 22:59

( Quyet toan thue - thue TNDN 2013 ) Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với các giao dịch tài chính phát sinh với ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam như thế nào?

* Tại CV số 1894/TCT-HTQT Ngày 04/06/2012 của TCT trả lời Công văn số ANZBGL/2012/1 ngày 24/2/2012 của Ngân hàng ANZ Úc về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với các giao dịch tài chính phát sinh. Trên cơ sở ý kiến tại công văn số 2425/NHNN-PC ngày 20/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước quy định của các văn bản pháp luật thuế hiện hành và quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Úc (sau đây gọi là Hiệp định), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
I. Về nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại nội luật
Do Ngân hàng ANZ Úc không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam nên thu nhập của Ngân hàng ANZ Úc từ các hợp đồng tài chính phát sinh với Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam và từ các hợp đồng SWAP với Ngân hàng ANZ Chi nhánh Hà Nội sẽ chịu thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định tại tiết khoản a) Điểm 2, Điều 13, Mục 3, Chương II, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Cụ thể thu nhập của Ngân hàng ANZ Úc thu được từ các hợp đồng nêu trên sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 2% trên doanh thu tính thuế.
II. Về việc áp dụng Hiệp định
Thu nhập của Ngân hàng ANZ Úc (là đối tượng cư trú thuế Úc) từ các hợp đồng nêu trên là thu nhập kinh doanh theo quy định tại Điều 7-Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định. Cụ thể như sau:
Khoản 1, Điều 7-Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định quy định:
“1. Các khoản lợi tức của một xí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ phải nộp thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp nêu trên có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú nằm tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú tại Nước đó”.
Theo quy định nêu trên, nếu việc ký kết và thực hiện các hợp đồng phát sinh (bao gồm các hợp đồng kỳ hạn, tương lai, quyền chọn và hoán đổi ngoại tệ, cổ phiếu và hàng hóa) giữa Ngân hàng ANZ Úc với Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam, và việc ký kết và thực hiện các hợp đồng SWAP giữa Ngân hàng ANZ Úc với Ngân hàng ANZ Chi nhánh Hà Nội không tạo thành cơ sở thường trú hoặc không thông qua cơ sở thường trú của Ngân hàng ANZ Úc tại Việt Nam thì khoản thu nhập của Ngân hàng ANZ Úc thu được từ việc thực hiện các hợp đồng nêu trên sẽ không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
Nếu việc ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên giữa Ngân hàng ANZ Úc với Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam và Ngân hàng ANZ Chi nhánh Hà Nội tạo thành cơ sở thường trú hoặc thông qua cơ sở thường trú của Ngân hàng ANZ Úc tại Việt Nam thì khoản thu nhập của Ngân hàng ANZ Úc thu được từ việc thực hiện các hợp đồng nêu trên sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
08:08 29/05/2013
Bài viết bị sai
Các văn bản pháp luật cùng chuyên mục
Các văn bản pháp luật khác